Search form

Lukas 6:24

24Á kinagi na paga,

“Ngam sikayu nga maríku. Bay e! Makállállà kayu,

ta ikatalà naw lâ yù karíku naw, nga ari gemma mannanáyun.

Nálâ nawin yù napiá nga ikáyâ naw ánna yù napiá nga ággián naw sawe dabbuno, á yáyù áddè na.