Search form

Lukas 6:43

Yù Kebalinán nayù Káyu ánna yù Bungá na

Mattiu 7:16-20; 12:33-35

43Á kinagi na paga ni Apu Kesu, “Yù napiá nga káyu, ari mabbungá ta jikkù. Á yù jikkù nga káyu, ari mabbungá ta napiá.