Search form

Lukas 7:11

Yù Pamaginnanole ni Apu Kesu sù Bagitolay nga Anâ nayù Bálu

11Á manganánnuán, minay si Apu Kesu ta ili na Nen. Á nepulupulù kuna yù ira makituddu kuna ánna yù ira magaru nga tatolay.