Search form

Lukas 7:24

Yù Kinagi ni Apu Kesu nga Meyannung kâ Kuan

Mattiu 11:7-15

24Á ta páno nayù ira binilin ni Kuan, kinagi ni Apu Kesu sù ira magaru nga tatolay yù meyannung kâ Kuan, nga kun na, “Anni panò yù en naw iningan ta kalállammatán? Ikáyâ naw panò masingan yù mimì nga mepayapayák ta paddák?