Search form

Lukas 7:27

27Aggina yù ubobugan ni Namarò sù inipetúrâ na ngaw nga kunniaw:

‘Yawe yù ábbilinák ku nga dobak ku ta mapolu ánnè nikaw,

tapè ituddu na sù ira tatolay yù akkuád da nakuan,

tapè dán nga naparán ira sù labbè mu.’