Search form

Lukas 8:26

Yù Pamammapiá ni Apu Kesu sù Nagunagán

Mattiu 8:28-34; Markus 5:1-20

26Á manganánnuán, nakáddè di Apu Kesu ánna yù ira sinudduán na ta lugár na Gerasa, ta dammáng na Galilia.