Search form

Lukas 8:4

Yù Ángngarigán nga Meyannung ta Bini nga Iniwárì nayù Minákkomán

Mattiu 13:1-9; Markus 4:1-9

4Á kitáru yù ira tatolay nga jimináddán kâ Apu Kesu, nga naggapu sù ira ngámin nga ili ánna babálay. Á paggagammung da, nagángngarigán si Apu Kesu, á kinagi na,