Search form

Lukas 9:10

Pamakán ni Apu Kesu sù Límáribu nga Lálláki ánna yù ira Kábulud da

Mattiu 14:13-21; Markus 6:30-44; Kuan 6:1-14

10Á kabalid da nangilayalayâ nayù ira mapulu duá nga sinudduán ni Apu Kesu, nanoli ira kuna, á inistoriá ra kuna yù ngámin nga kingngikingnguá ra. Á nánaw laguk si Apu Kesu nga nepulù lâ sù ira sinudduán na, á aggira lâ nallillì nga minay ta kalállammatán nga nappángè ta ili na Betseda.