Search form

Lukas 9:18

Yù Kinagi ni Eduru nga Meyannung kâ Apu Kesu

Mattiu 16:13-19; Markus 8:27-29

18Á tádday nga ággaw, naguroray si Apu Kesu nga nakimállà. Á minay kuna yù ira sinudduán na. Á iniyabbû ni Apu Kesu nira, “Anni yù kagian nayù ira tatolay? Asinningà kanu nga kud da?”