Search form

Lukas 9:28

Yù Pakasingad di Eduru sù Dalingáráng ni Apu Kesu

Mattiu 17:1-8; Markus 9:2-8

28Á pappasá na tangaligguán sù pagubobuk ni Apu Kesu karannian, inipulù ni Apu Kesu di Eduru kári Kuan kâ Ime sù ánge na ta puddul tapè makimállà tán.