Search form

Lukas 9:37

Yù Pamapáno ni Apu Kesu sù Nattaliponak sù Abbing nga Nabballiák

Mattiu 17:14-18; Markus 9:14-27

37Á sù tádday ággaw, minutù di Apu Kesu nga naggapu ta puddul, á aru yù ira tatolay nga jiminápun nira.