Search form

Lukas 9:43

43Á yù ira ngámin nga nakasingan, napállâ ira sù pakáwayyá ni Namarò.

Yù Pagubobuk ni Apu Kesu má ta Meyannung sù Pate na

Mattiu 17:22-23; Markus 9:30-32

Á kapállâ nayù ira ngámin nga tatolay sù pakasingad da ta kingngikingnguá ni Apu Kesu, á kinagi ni Apu Kesu sù ira sinudduán na,