Search form

Lukas 9:57

Yù Pabbábáng nayù ira nga Tumuttul Nakuan kâ Apu Kesu

Mattiu 8:19-22

57Á pallakák da ta dálan, ajjan yù tolay nga nakkagi kâ Apu Kesu, “Apu, tumuttulà nikaw, mássiki nu sisaw angayám mu,” kun na.