Search form

Lukas int

Yù Meyannung sawe Napiá nga Dámak

Yù ngaw doktor nga mangngágan ta Lukas yù nattúrâ sawe libru. Á yawe yù olu nga libru nga initúrâ na, nga napiá nga dámak nga meyannung kâ Apu Kesu Kiristu nga Mangiyígù, nga netapil megapu nittam ngámin nga tatolay. Istoriá na ta napiá ni Lukas yù keyanâ ni Apu Kesu, á ilistá na yù ngágan nayù ira naggaká kâ Apu Kesu, nga namegapu kâ Maria nga yená na ta áddè ngaw kâ Kákay Adan, nga olu nga tolay nga pinarò ni Apu Namarò.

Aru yù istoriá ni Lukas nga awán sù libru nga initúrâ ni Mattiu, onu libru ni Markus, onu libru ni Kuan. Kagian ni Lukas yù pakimállà ni Apu Kesu lage na pinalurò yù ngámin nga inipakuá na kuna ni Namarò nga Yáma na. Á ipakánnámmu na yù panángngák ni Apu Kesu sù ira pobare, ánna yù pangikállà na nira. Á ta maporián, kagian na yù ipakuá ni Apu Kesu nittam.

Yù Mayán nayù Libru

Yù Gapu na nga Initúrâ ni Lukas kâ Don Topilu (1:1-4)

Yù Pakkagi nayù Daroban ni Namarò sù Keyanâ ni Kuan (1:5-25)

Pakkagi nayù Daroban ni Namarò sù Keyanâ ni Apu Kesu (1:26-45)

Yù Paddáyaw ni Maria kâ Apu Namarò (1:46-56)

Yù Keyanâ ni Kuan nga Minánnigù (1:57-66)

Yù Nipalappâ ni Namarò kâ Sakariâ nga Duttál Noka (1:67-80)

Yù Keyanâ ni Apu Kesu (2:1-52)

Yù Pangilayalayâ ni Kuan nga Minánnigù (3:1-20)

Yù Karigù ni Apu Kesu ánna Pamarubá ni Satanas kuna (3:21–4:13)

Yù Pangilayalayâ ni Apu Kesu ta Galilia (4:14–9:50)

Yù Ánge ni Apu Kesu ta Jerusalem (9:51–19:27)

Yù Pamaddulò da kâ Apu Kesu ta Jerusalem (19:28-44)

Yù Pangituddu ni Apu Kesu ta Jerusalem (19:45–21:38)

Yù Naporián nga Pakkákád di Apu Kesu ánna yù ira Sinudduán na (22:1-38)

Yù Paggápù da kâ Apu Kesu (22:39–23:25)

Yù Pangipátà da kâ Apu Kesu ta Kurù (23:26-56)

Yù Paginnanole ni Apu Kesu (24:1-53)