Search form

Markus 1:1

Yù Bilin nga Inilayalayâ ni Kuan nga Minánnigù

Mattiu 3:1-12; Lukas 3:1-18; Kuan 1:19-28

1Netúrâ sawe yù napiá nga dámak nga meyannung kâ Apu Kesu Kiristu nga Anâ ni Namarò.