Search form

Markus 1:14

Yù Pagágál ni Apu Kesu sù ira Olu nga Makituddu kuna

Mattiu 4:12-22; Lukas 4:14-15; 5:1-11

14Á nipagápù nayù mammaguray ta Judiya si Kuan, nga pinukù na ta ábbalurán. Á ta keggá ni Kuan ta ábbalurán, nánaw si Apu Kesu nga nanoli ta Galilia, nga mangilayalayâ sù napiá nga dámak nga bilin ni Namarò.