Search form

Markus 1:2

2Kunniaw yù pamegapu nayù napiá nga bilin ni Namarò. Ajjan yù inipetúrâ ni Namarò kâ Isaya, nga yù ngaw nabbilinán na. Á initúrâ ni Isaya yù kinagi na ngaw ni Namarò sù Anâ na, nga kun na,

“Yawe yù ábbilinák ku nga dobak ku ta mapolu ánnè nikaw,

tapè paránan na yù dálan nga pallakarám mu.