Search form

Markus 1:3

3Aggina yù makkatakatol ta kalállammatán. Yaw ikatakátol na:

‘Umayin si Apu! Paránan naw yù dálan na.

Tunungan naw yù pallakarán na.’ ”