Search form

Markus 1:35

Yù Pangilayalayâ ni Apu Kesu sù Purubinsia na Galilia

Lukas 4:42-44

35Á ta alippánnawák, pagittarákkò na manù, nallákuâ nga nánaw si Apu Kesu nga minay ta gián nga awán ta tatolay, tapè makimállà kâ Namarò.