Search form

Markus 1:40

Yù Pamammapiá ni Apu Kesu sù Naggoggong

Mattiu 8:1-4; Lukas 5:12-16

40Á minay jimikkì kâ Apu Kesu yù naggoggong, á namalittúkak ta arubáng na nga makimállà kuna, á kinagi na, “Apu, nu ikáyâ mu, makáwayyá ka nga mamammapiá nikán,” kun nayù naggoggong kâ Apu Kesu.