Search form

Markus 10:35

Yù Ikomá nayù ira Duá, di Ime kâ Kuan

Mattiu 20:20-28

35Á jimikkì laguk kâ Apu Kesu di Ime kâ Kuan, nga duá nga ánâ ni Sebedo. Á kinagi ra kuna, “Mesturu, ajjan yù ikomá mi nga akkuám mu megapu nikami.”