Search form

Markus 10:48

48Á aru yù ira tatolay, á gimmá ra, á kinagi ra kuna, “Ari ka mattannuk,” kud da kuna. Ngam inipappanà na nakkatakatol, “Ginaká ni Patul Dabid, ikállà mà bì!”