Search form

Markus 11:14

14Á kinagi ni Apu Kesu, “Aringin bulubugá mabbungá yawe káyu áddè kunangan ta áddè ta áddè.” Á naginná nayù ira tudduán na yù kinagi na.