Search form

Markus 11:15

Pakarenuán ni Apu Kesu yù Mangilin nga Kapilliá

Mattiu 21:12-17; Lukas 19:45-48; Kuan 2:13-22

15Á labbè da ta Jerusalem, simillung mángin si Apu Kesu sù mangilin nga kapilliá, nga bale ni Namarò. Á pinaturiák na yù ira malláku ánna yù ira nga umay gumátáng. Á sinottombá na yù lamesá ira nayù ira minánnáli ta kuártu ánna yù bángku nayù ira malláku ta mammánù.