Search form

Markus 11:17

17Á inituddu na sù ira tatolay, á kinagi na, “Arán naw panò ammu yù netúrâ nga Ubobuk ni Namarò, nga kunniaw: ‘Yù balè yù ákkimállatán na ngámin nga tatolay.’ Ngam sikayu, pinatalián naw ta ággianán nayù ira maddarogà.”