Search form

Markus 11:20

Yù Ituddu na nga Meyannung ta Pakimállà tam ánna Pakkakápakomá tam

Mattiu 21:20-22

20Á ta pannawák, panoli ri Apu Kesu ta Jerusalem, nasingad da yù káyu nga igò nga sinalebarád da sù tádday ággaw, nga nakatángin ngámin áddè ta gamù na.