Search form

Markus 11:23

23Kurugán yù kagiak ku nikayu. Nu manguruk yù tolay kâ Namarò ánna ari mabbábáng ta pangikatalà na, ajjan yù awayyá na nga maddok ta puddul, nga kagian na, ‘Meyalì ka, puddul, nga melappák ta bebay,’ á kurugan na.