Search form

Markus 11:24

24Yáyù nga kagiak ku nikayu ta maguray lâ yù ikomá naw kâ Namarò ta pakimállà naw, ikatalà naw ta alawatan nawin, á kuruk nga meyawâ nikayu.