Search form

Markus 11:25

25“Á sù pakimállà naw kâ Namarò, nu matakì yù nonò naw sù tolay nga nakaliwâ nikayu, máwák nga pakomán naw laguk, tapè pakomán nakayu gapay nayù Yáma naw nga Namarò nga maggián ta lángì.