Search form

Markus 11:27

Iyabbû da kâ Apu Kesu yù Paggapuán na Pakáwayyá na

Mattiu 21:23-27; Lukas 20:1-8

27Á limibbè di Apu Kesu má ngin ta Jerusalem. Á nallakalakák si Apu Kesu sù námmuák nayù mangilin nga kapilliá nga najjijjingán. Á jimikkì kuna yù ira kátannangán nga pári ánna yù ira mesturu ta tunung ánna yù ira karakalán.