Search form

Markus 11:30

30Si Kuan, nga yù ngaw minánnigù sù ira tatolay, asinni naggapuán nayù pakáwayyá na? Naggapu kâ Namarò, onu naggapu ta tolay? Kagian naw nikán.”