Search form

Markus 11:9

9Á ngámin yù ira nga mapolu kári Apu Kesu ta dálan ánna yù ira maporián ta likuk da, magayáyâ ira nga nagaragiák, á kinagi ra, “Dayáwat tam si Namarò. Dayáwat tam yù Patul nga jinok ni Namarò ta umay mammaguray nittam,