Search form

Markus 12:18

Iyabbû da kâ Apu Kesu ta Meyannung ta Paginnanole na Tolay

Mattiu 22:23-33; Lukas 20:27-40

18Kabalin na yaw, minay nga jimikkì kâ Apu Kesu yù ira káruán nga Sadusio. Aggira yù Kudio nga kagiad da ta ari maginnanolay yù baggi na tolay sù pagáddekán na ággaw. Á iniyabbû da kâ Apu Kesu, á kinagi ra,