Search form

Markus 12:35

Asinni yù MakKiristu?

Mattiu 22:41-46; Lukas 20:41-44

35Á pangituddu ni Apu Kesu sù mangilin nga kapilliá, nga bale ni Namarò, iniyabbû na sù ira tatolay, nga kun na, “Á yù ira mesturu sù tunung, anni má ta kagiad da ta ginaká ni Patul Dabid yù MakKiristu?