Search form

Markus 12:36

36Ta si Patul Dabid, kinagi na yù inipalappâ nayù Mangilin nga Ikararuá kuna, á kinagi na,

‘Nagubobuk si Apu Namarò, á kinagi na sù Yápù:

Magitubang ka sù jiwanák ku, nga ággitubangán nayù meparáyaw,

áddè ta ipeguppè ku nikaw yù ira malussaw nikaw.’