Search form

Markus 12:37

37Á yáyù nga abbúnan ni Patul Dabid ta Yápu na yù MakKiristu. Á nu Yápu na yù MakKiristu, ngattá ta kagiad da ta ginaká na lâ? Ari galâ motun yù Yápu na ánnè kuna?”

Á ayatán yù ira magaru nga tatolay nga magginná sù inituddu ni Apu Kesu.