Search form

Markus 13:1

Yù Pangipalappâ ni Apu Kesu ta Merakunù yù Mangilin nga Kapilliá

Mattiu 24:1-2; Lukas 21:5-6

1Á ta páno ri Apu Kesu sù mangilin nga bale ni Namarò, kinagi nayù tádday nga tudduán na, “Mesturu, innam mu yawe ira mallakay nga batu, ánna yù ira nakástá nga bale nayù mangilin nga kapilliá!” kun na.