Search form

Markus 13:13

13“Á sikayu nga makituddu nikán, ikalusso ra kayu na ngámin na tatolay gapu ta panguruk naw nikán. Ngam yù tolay nga mapasigaggà yù pangikatalà na nikán áddè ta pagáddekán, aggina yù meyígù nga mesipà kâ Namarò sù pammagurayán na ta áddè ta áddè,” kun ni Apu Kesu.