Search form

Markus 13:14

Yù Mangala-állirák nga Makánnanássing

Mattiu 24:15-28; Lukas 21:20-24

14Á kinagi ni Apu Kesu paga nira, “Masingan naw sangaw yù mangala-állirák nga makánnanássing nga mamassippíl, nga manáddak sù gián nga arán na nakuan panáddagán. Á sikayu nga mabbibbik, nonotan naw yù kebalinán na! Á yù ira tatolay nga maggián sù purubinsia na Judiya ta ággo na dattál nayù makánnanássing, máwák nga mattálaw ira nga umay ta puddul.