Search form

Markus 13:19

19Ta umay sangaw yù jigâ nga mappanà ánnè ta ngámin nga jigâ ta áddè ngaw pamarò ni Namarò ta dabbuno ta áddè kunangan, á awánin bulubugá ta jigâ nga kagittá na ta áddè ta áddè.