Search form

Markus 13:24

Yù Tappì nayù Kaká na Ngámin na Tatolay

Mattiu 24:29-31; Lukas 21:25-28

24Á kinagi ni Apu Kesu paga,

“Á ta kabalin nayù jigâ, makkallà yù bilák.

Á ari manawák yù bulán gapay.