Search form

Markus 13:28

Yù Panákkilalán ta Panoli na saw ni Apu Kesu

Mattiu 24:32-35; Lukas 21:29-33

28Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Ginnán naw yù ángngarigán nga meyannung ta igò ánna yù ira káruán nga káyu. Nu masingan naw ta mapatalián yù don na káyu, ammu naw ta mapatalián sangaw yù ággián na ággaw.