Search form

Markus 13:3

Yù Dattál nayù Jigâ

Mattiu 24:3-14; Lukas 21:7-19

3Á labbè da sù puddul nga namulán ta káyu nga olibo, ta ábbák nayù mangilin nga kapilliá, á nagitubang ira. Á jimikkì kâ Apu Kesu yù ira lâ nga appâ nga tudduán na, si Eduru, si Ime, si Kuan, ánna si Andares, aggira lâ, ta ajjan yù iyabbû da kuna.