Search form

Markus 13:32

Awán Bulubugá ta Makánnámmu sù Oras nayù Panoli ni Apu

Mattiu 24:36-44

32Á kinagi na laguk, “Á ta meyannung sù ággaw ánna oras nga kesimmu na ngámin danniaw, awán ta makánnámmu. Mássiki yù ira daroban ni Namarò nga maggián ta lángì, arád da ammu. Á sikán, nga Anâ ni Namarò, arák ku ammu. Ngam si Ammò ku nga Namarò, aggina lâ makánnámmu.