Search form

Markus 13:34

34Á kunniaw yù keyarigán na. Ajjan yù tolay nga maggagannuâ ta umay ta arayyu nga lugár. Á inipataron na ngámin yù kukuá na sù ira aripan na, á kagian na sù ira katággitádday yù tarabáku na. Á kagian na sù ira magguárdiá ta matturá ira nga manaron ta ngámin.