Search form

Markus 13:35

35Yáyù nga magiddi-iddak kayu laguk, ta arán naw ammu nu káni yù labbè nayù makábbalay, nu lubbè sangaw nu pajjibbà onu tangngá na gabi, onu pagittarákkò na manù, onu alippánnawák.