Search form

Markus 13:9

9“Ngam sikayu, magimuguk kayu, ta gaputad da kayu nga ikeká sù ira Kudio nga mamanunnù, á mabaddù kayu sù ira kapilliá ra. Á gapu ta panguruk naw nikán, ikeká ra kayu ta arubáng nayù ira gubinador ánna yù ira patul. Á keyarubáng naw nira, yáyù yù awayyá naw nga mangipakánnámmu nira sù napiá nga dámak nga meyannung nikán.