Search form

Markus 14:1

Pangigagánge ra ta Ámmapáte ra kâ Apu Kesu

Mattiu 26:1-5; Lukas 22:1-2; Kuan 11:45-53

1Á ajjan duá nga ággaw paga lage na piestá na pattalebarán nayù daroban, nga pakkákád da ta pán nga awán ta állapparán na. Á yù ira kátannangán nga pári na Kudio ánna yù ira mesturu ta tunung, alerad da yù paggápù da kâ Apu Kesu nga awán ta makánnámmu, tapè papatáyad da.