Search form

Markus 14:22

Yù Pamúgák di Apu Kesu, nga Panaddamát tam ta Pate na

Mattiu 26:26-30; Lukas 22:14-20; 1 Korinto 11:23-25

22Á sù pakkákád da paga, inâ ni Apu Kesu yù pán. Á kabalin na nabbalabálà kâ Namarò, giddigidduá na yù pán nga iniyawâ na nira. Á kinagi na, “Mangâ kayu sawe, ta kanan naw. Yawe yù baggì.”