Search form

Markus 14:32

Makimállà si Apu Kesu sù Kamulán ta Getsemani

Mattiu 26:36-46; Lukas 22:39-46

32Á labbè di Apu Kesu ta kamulán nga mangngágan ta Getsemani, kinagi ni Apu Kesu sù ira tudduán na, “Magiddak kayu saw, ta ek ku bì tán nga makimállà kâ Namarò.”